•  

    22358728

  •  

    info@shiri-co.ir

News

خانه تعبیر، تاویل و انگاره ای از جهان ماست. از گذشته های بسیار دور، خانه برای انسان چیزی بیش از سرپناه بوده و جنبه های معنوی و مذهبی در همه مراحل ساخت خانه تااستقرار در آن و استفاده از آن کاملا مشهود است خانه به مثابه یک کالبد معماری حاوی ایده ها و ارزشها است آنچه در لحظه آفرینش در آن گنجانده شده باشد از سطوح ودیوارهای آن تشعشع کرده و به کسانی که در آن قرار می گیرند انتقال می یابد.آنچه بر معماری ایران از بدو ورود اندیشه های نو در حدود یکصدسال پیش و به دنبال آن نووارگی، نوآوری، و نوپردازی رخ داده است این هراس را در دل می انداخت که مبادادر این دوره بس طولانی معمار ایرانی نتوانسته باشد نقش خود را درست ایفا کرده و مهرونشان خود را به تحولات زده باشد. تحولاتی که از این دوره آغاز شد و بر طراحی مسکن ایرانی نیز اثرات عمیقی بر جای گذاشت و کیفیت زندگی شهروند ایرانی را دگرگون کرد .واحدهای مسکونی در ایران، از لحاظ وسعت و پراکندگی دارای تنوع شدید فضایی مکانی هستند. این ویژگی که در سطح مناطق و نواحی، متاثر از نیروها وو عوامل گوناگون -بوده و از روندهای زمانی و مکانی تاثیر گرفته است، نهایتا از یک نظام واحد تبعیت می نموده است. ولی در دهه های اخیر، این روند با عوض شدن شیوه زندگی که تقریبا همهجنبه های آئینی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... را در بر گرفته است، دگرگون گشته است. طراحی مسکن معاصر با رویکردهای مختلفی صورت پذیرفته است که همه آنها در خور ستایش نیست چرا که حرکتی از نظر تاریخ معماری هر کشور ارزش بررسی دارد که کنار نقش پیشکسوتانه خود پویایی و استقلال نیز داشته باشد در این مقاله، سعی بر این است که با نگاهی به معماری خانه های سنتی و خانه های معاصر ایران، نظریه های معماری این دوران را جمع بندی و امکان احیای مفاهیم معماری خانه سنتی ایرانی را در خانه های مدرن ایرانی را بررسی کرد      

برفروبی و بازکردن جاده ها، پلها و باندهای فرودگاه مســدود شده در اثر بارش برف در زمستان، یکی از چالشهای بزرگ درزمینه ی نگهداری مسیرهای ارتباطی در کشــورهای سردسیر و برف خیز است که هزینه های زیادی را به سازمانهای راهداریتحمیل میکند. روشهای قدیمی که اغلب مبتنی بر پخش کردن نمک در ســطح راه به منظور ذوب کردن برف است، هزینه بر،زمانبر و دارای آثار ســوء زیست محیطی هستند. در همین راســتا و به کمک فناوری نانو، نوع جدیدی از بتن ابداع شده که به گونه ای هوشــمندانه و خودکار، ایمنی راههای بتنی را مورد پایش قرار داده و در صورت لزوم مبادرت به یخ زدایی از ســطح راهمیکند. نانوبتن هوشــمند گرمازا طبق فناوری نانو طراحی شده و از این محصول برای بســتر راهها و باند فرودگاهها استفاده میشــود. نانو بتن هوشمند گرمازا میتواند در هر لحظه اطلاعات دقیقی از درجه حرارت و تغییرات آن به سیستم کنترل کنندهمرکزی ارســال کند. در این سیستم در صورتی که دما در هر منطقه از سطح مورد نظر به حدود دمای یخبندان برسد، دستگاه کنترل کننده به صورت اتوماتیک اقدام به گرم کردن آن بخش کرده و برف و یخ موجود روی ســطح را تخلیه میکند. در نتیجه معبر، جاده یا باند فرودگاه همواره خشک و ایمن است.

استفاده از بتن سبک باعث سبک سازی بنا و مقاومت بیشتر آن در برابر زلزله خواهد شد. همچنین استفاده از بتن سبک نانو در ساختماند از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. زیرا یه علت کاهش جرم بار مرده ساختمان (وزن خود سازه) ابعاد ستون ها،تیرها و ضخامت سقف ها کاهش می یابد که این امر باعث صرفه جویی در مصرف مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد میشود.بتن سبک نانویی غایق مناسب در برابر گرما،سرما و سروصدا است که دلیل آن وجود تخلخل های بسیار ریز در این بتن است. بتن سبک حداقل 10 برابر بتن معمولی عایق حرارت و صوت است. بنابراین میزان عایق سازی صوتی و حرارتی این بتن به گونه ای است که در اکثر موارد نیاز به استفاده از لایه های اضافی جهت عایق بندی جزئی یا کلی نخواهد بود و این امر از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

 

با ما در تماس باشید

22358728