•  

    22358728

  •  

    info@shiri-co.ir

News

برفروبی و بازکردن جاده ها، پلها و باندهای فرودگاه مســدود شده در اثر بارش برف در زمستان، یکی از چالشهای بزرگ درزمینه ی نگهداری مسیرهای ارتباطی در کشــورهای سردسیر و برف خیز است که هزینه های زیادی را به سازمانهای راهداریتحمیل میکند. روشهای قدیمی که اغلب مبتنی بر پخش کردن نمک در ســطح راه به منظور ذوب کردن برف است، هزینه بر،زمانبر و دارای آثار ســوء زیست محیطی هستند. در همین راســتا و به کمک فناوری نانو، نوع جدیدی از بتن ابداع شده که به گونه ای هوشــمندانه و خودکار، ایمنی راههای بتنی را مورد پایش قرار داده و در صورت لزوم مبادرت به یخ زدایی از ســطح راهمیکند. نانوبتن هوشــمند گرمازا طبق فناوری نانو طراحی شده و از این محصول برای بســتر راهها و باند فرودگاهها استفاده میشــود. نانو بتن هوشمند گرمازا میتواند در هر لحظه اطلاعات دقیقی از درجه حرارت و تغییرات آن به سیستم کنترل کنندهمرکزی ارســال کند. در این سیستم در صورتی که دما در هر منطقه از سطح مورد نظر به حدود دمای یخبندان برسد، دستگاه کنترل کننده به صورت اتوماتیک اقدام به گرم کردن آن بخش کرده و برف و یخ موجود روی ســطح را تخلیه میکند. در نتیجه معبر، جاده یا باند فرودگاه همواره خشک و ایمن است.


با ما در تماس باشید

22358728